Az Általános Mérnöki és Környezetmérnöki és Természettudományi Intézet rövid története

A Környezetmérnöki és Természettudományi Intézet rövid története


A Környezetmérnöki Intézet elődje a Gépészeti Tanszék 1976-ban jött létre azzal a céllal, hogy a szakmai, technológiai oktatáshoz szükséges gépészeti alapképzést ellássa, az ekkor még Könnyűipari Műszaki Főiskola könnyűipari üzemmérnök képzésében. A tanszék által oktatott alapozó jellegű tantárgyakhoz szervesen kapcsolódtak a szakmai tanszékek tananyagai. A tanszék első vezetői dr. Bódi József főiskolai tanár és Bertalan Gábor főiskolai docensek voltak. A Gépészeti Tanszék jó ipari kapcsolatokkal rendelkezett, sikerült hatékony együttműködést kialakítani számos hazai és külföldi felsőoktatási és kutatási intézménnyel.

A Budapesti Műszaki Főiskola (BMF) létrejöttét (2000) megelőző "Budapesti Polytechnikum" szervezetében a tanszék önálló képzési feladatot is ellátott: több évig vezette a biztonságtechnikai mérnök szak képzését. A Gépészeti és Biztonságtechnikai Tanszék vezetője 1994-től 2000-ig Dr. Patkó István főiskolai tanár volt.

A BMF megalakulását követően a tanszék "Általános Mérnöki és Környezetvédelmi Intézet" megnevezéssel folytatta tovább munkáját, immár a környezetvédelmi tudományok képzésével, továbbra is Dr. Patkó István vezetésével. Az 1995-ben megindult könnyűipari minőségirányítási szakirányt oktató csoport is az intézethez kapcsolódott, dr. Koczor Zoltán vezetésével, aki az intézet egyik igazgatóhelyettese volt ebben az időszakban. 2004 nyarán a minőségirányítási szakcsoport átkerült a Bőr-, Textil- és Ruhatechnológiai Intézetbe, és ezzel egyidőben, sikeres akkreditációt követően közel 90 hallgatóval megindult a képzés az önálló környezetmérnöki szakon, melyhez kapcsolódóan az intézet neve Környezetmérnöki Intézetté változott. A felsőoktatás szervezeti átalakulása intézményünket is érintette, így 2006-ban megalakult környezetmérnök alapképzésünk (BsC), melynek szakfelelőse a Környezetmérnöki Intézet volt és napjainkban is végzi ezt a feladatát.  Dr. Patkó István intézetigazgatót feladatainak ellátásában Korondi Endre intézetigazgató-helyettes segítette nyugdíjba vonulásáig.

Az intézet azóta általános mérnöki és a környezetvédelmi szakcsoportokból áll, bár oktatóink legtöbbje mindkét területen oktat. Alapozó tárgyakat oktatunk minden környezetmérnök, könnyűipari-, valamint ipari termék- és formatervező mérnök, továbbá mérnökasszisztens hallgatóknak, közreműködünk a műszaki menedzserképzésben is. Szakmai és speciális környezetvédelmi ismereteket oktatunk a környezetmérnök hallgatóinknak. A környezetmérnök szakon belül 2017-ig elsősorban könnyűipari szakirányon, graduális, valamint kooperatív képzésben egyaránt képeztünk hallgatókat, 2017-től a választható szakirányok (specializációk) bővültek a környezetvédelem a közigazgatásban és a zöldenergia specializációkkal. 2019-ben a könnyűipari specializációt felváltotta a környezetirányítási rendszerek specializáció, ezzel is jelezve, hogy képzésünkben rugalmasan igyekszünk alkalmazkodni a piaci és a hallgatói igényekhez. Munkánkat önálló elektrotechnikai, automatizálási, környezetvédelmi, mikrobiológiai és CAD labor segíti, valamint jól felszerelt kémiai labor.

2012. január 1-től akkreditálták angol nyelvű környezetmérnök képzésünket és 2014 szeptemberében elindult környezetmérnök képzésünk angol nyelven is.

2010-tól intézetünk posztgraduális, speciális szakmai képzést indított Települési szennyvízgazdálkodás szakmérnök képzés megnevezéssel.

A Környezetmérnöki Intézetet 2014. június 30-ig vezette Dr. Patkó István egyetemi magántanár (egyben a dékáni tisztséget is betöltötte). Feladatainak ellátásában három intézetigazgató helyettes segítette: Bodáné Dr. Kendrovics Rita, egyetemi docens, tudományos intézetigazgató helyettes, Dr. Szabó Lóránt adjunktus az oktatási intézetigazgató helyettes, Dr. Zoller Vilmos intézetigazgató helyettes, mint a matematika szakcsoport vezetője.

2014. július 1-től 2019. június 30-ig Dr. Mészárosné Dr. habil. Bálint Ágnes, egyetemi docens volt az intézet vezetője, munkájában segítette Bodáné Dr. Kendrovics Rita, egyetemi docens, tudományos intézetigazgató helyettes (2017-ig, majd Dr. Szabó Lóránt vette át a feladatokat) és Soósné Berecz Márta mestertanár, oktatási intézetigazgató helyettes (korábban 2015. augusztus 31-ig Dr. Szabó Lóránt adjunktus volt az oktatási intézetigazgató helyettes) segítségével.

2019. július 1-től az intézet megbízott igazgatója Bodáné Dr. Kendrovics Rita, helyettesei Soósné Berecz Márta az oktatási ügyekben, Dr. Demény Krisztina a tudományos területen segíti az intézet közös munkáját.

 

KÖRNYEZETMÉRNÖK képzés bemutatása

A környezetmérnök BsC képzés nappali és levelező tagozaton 7 féléves, 6 hetes szakmai gyakorlat teljesítése feltétele a diploma megszerzésének.

Környezetmérnök szakot bemutató videó (7perc 10 másodperctől)

 

 

A szak 2019-től érvényes KÉPZÉSI PROGRAMja letölthető: https://rkk.uni-obuda.hu/sites/default/files/kepzesi-program/kepzesi-program-bsc-e-kom-2019-v1.pdf

Korábbi képzési programok az alábbi címen érhetők el: https://rkk.uni-obuda.hu/hu/kepzesi-programok

1999-ben a még Általános Mérnöki és Környezetvédelmi Intézet indította a könnyűipari mérnök képzésben a könnyűipari környezetvédelmi szakirányt, majd 2004-ben már önálló szakként a környezetmérnöki képzést. Az itt végzett szakemberek rendelkeznek a környezetterhelés megelőzésére, csökkentésére szolgáló korszerű műszaki, technológiai ismeretekkel. Szakmai ismereteik birtokában alkalmasak a meglévő környezeti ártalmak és károk csökkentésére, illetve megszüntetésére. Képesek környezeti hatástanulmányok készítésére, amellyel valamely tervről, projektről a tevékenységet megelőzően a környezeti szempontok figyelembevételével átfogó értékelést adhatnak. Rendelkeznek a környezeti auditálás elvégzéséhez szükséges alapvető ismeretekkel. Környezetvédelmi mérnökeink a megszerzett tudást jól hasznosíthatják a termelő szférában, a gazdálkodó szervezeteknél, önkormányzatoknál, felügyelőségeknél.

Képzésünk gyakorlatorientált, valós életből vett projektekben szerezhetnek hallgatóink tapasztalatokat, alkalmazhatják az elméleti oktatás során szerzett tudásukat. Rendszeresen vehetnek részt terepi munkában, melyhez jól felszerelt laborok nyújtanak háttér segítséget.

A tanulmányokat elektronikus tananyagok segítik, melyeket a hallgatók a Moodle rendszeren keresztül érhetnek el.

 

A képzés jellegzetes szaktárgyai:

Természet és tájvédelem, környezeti elemek védelme, környezetvédelmi műveletek és technológiák, térinformatika, környezet-gazdaságtan stb. A választható specializációkon (szakirányokon) az iparágak alapismereteit és jellemző környezetvédelmi problémáit sajátítják el a hallgatók.

 

A képzésen belül az alábbi specializációk közül választhatnak a hallgatók (a specializációk indításának feltétele minimum 12 fő jelentkező):

KÖNNYŰIPARI SZAKIRÁNY: feldolgozás-technológia (textilipari, ruhaipari, bőripari, papíripari, nyomdaipari); speciális környezetvédelem. A szakirány kivezetésre került 2019-ben.

KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK SPECIALIZÁCIÓ (választható 2019-től): Ipari alapanyagok és hulladékok, Környezeti minőségbiztosítási rendszer, Integrált irányítási rendszerek, Menedzsment rendszerek építése és fejlesztése

KÖRNYEZETVÉDELEM A KÖZIGAZGATÁSBAN SPECIALIZÁCIÓ: Település üzemeltetés környezeti aspektusai, Környezetvédelmi közigazgatási alapismeretek, Településfejlesztés, Környezeti minőségbiztosítási rendszer, Pályázatok elmélete és gyakorlata

ZÖLDENERGIA SPECIALIZÁCIÓ: Megújuló energiák forrásai, Biomassza előállítás és hasznosítás, Alternatív energiahasználat a gyakorlatban.

 

Környezetmérnöki alapképzési szak (BsC - E3 jelű, érvényes 2019. szeptembertől), valamint korábbi tanévek MINTATANTERVEI letölthetők: https://rkk.uni-obuda.hu/hu/tantervek