Szakdolgozat

Szakdolgozatírással kapcsolatos információk

2021. november 23.

Tisztelt Harmadéves Környezetmérnök Szakos Hallgatók!

A diploma megszerzésének feltétele szakdolgozat készítése és a záróvizsgán megvédése.

A szakdolgozat tervezett elkészítését megelőző félévben témát kell választani, aminek a főbb gondolatait az „Előzetes vázlatban”

 kérjük eljuttatni Soósné Berecz Márta tanárnőhöz. A beadott vázlatokat az intézet vezetése elbírálja és belső konzulenst jelöl ki. A konzulens által jóváhagyott vázlatot a szakdolgozat írás félévében véglegesíteni kell, mert ez alapján készül el a szakdolgozat feladatlap. A végleges vázlatot is Soósné Berecz Márta tanárnőnek kérjük eljuttatni.

Az érdeklődési körüknek megfelelően az intézet oktatói által javasolt témák közül vagy külső témát választhatnak pl. szakmai gyakorlat ideje alatt végzett kutatás, mérés, stb.

Az oktatók által meghirdetett szakdolgozati témák felkerülnek a Neptun rendszerbe, melyre való jelentkezés előfeltétele a témát kiíró oktatóval történt egyeztetés. A hallgató által hozott külső, egyedi témákat a belső konzulensek rögzítik a Neptun rendszerben, melyre a hallgatónak jelentkeznie kell. Minden esetben csak az oktató által a Neptunban elfogadott téma esetén lehet felvenni a következő félévben a Szakdolgozat kurzust.

A szakdolgozati témára való jelentkezés részletes útmutatója a Neptun főoldalán – Információk/Szakdolgozat – az alábbi linken olvasható:

Amennyiben a téma indokolja és a témát vezető cég kéri a szakdolgozat titkosítását az alábbi link alatt érhetők el a titkosítási eljáráshoz szükséges dokumentumok:

A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei a környezetmérnök BSc képzésen az alábbi linken tölthető le:

A szakdolgozatokat fel kell tölteni a Diplomamunka portálra https://diploma.uni-obuda.hu/

A szakdolgozat befejezésének határideje:

Tavaszi félévben: május 15.
Őszi félévben: december 15.

A szakdolgozat készítéséhez tartozó egyéb határidők:

A Neptun rendszerben szükséges teendőket az aktuális, emailben megküldött értesítésnek megfelelően kell elvégezni.

 

A záróvizsgára jelentkezés folyamata: https://neptun.uni-obuda.hu/szakdolgozat

A záróvizsga tételsorok az alábbi link alatt érhetők el.

 Záróvizsga tételsorok:

 

 A Szakdolgozat kötelezően csatolandó mellékletei (Tanulmányi Ügyrend szerint):

  • Végleges feladatlap (amennyiben a dolgozatot nyomtatott formában kell leadni, jelenleg a szakdolgozatokat csak elektronikus formában kell beadni)
  • Címlap
  • Feladatkiírás – Neptun rendszerből kinyomtatva kapja meg a hallgató a belső konzulenstől
  • Konzultációs napló – nem kötelezően csatolandó, de a konzulensekkel vezetni kell az aláíráshoz
  • Hallgatói nyilatkozat

Information about thesis writing

2021. november 08.

Dear Third-Year Environmental Engineering Students!

 

The condition for obtaining the diploma is the preparation of a thesis and the defense of the final exam.

In the semester preceding the planned preparation of the thesis , a topic must be chosen, the main ideas regarding the thesis should be written down in the "Preliminary thesis idea paper".

Preliminary thesis idea paper of thesis

The submitted sketches are evaluated by the management of the institute and an internal consultant is being selected. The outline (sketch) approved by the consultant must be finalized in the semester of writing the thesis , because the „Final task of thesis” is being prepared on this basis.

Final task of thesis

According to the students interests, they can choose from the topics suggested by the lecturers of the institute or an external topic, e.g. research, measurement, etc. during the internship.

Topics suggested by the lecturers of the institute

The topics of the thesis announced by the lecturers will be uploaded to the Neptun system, the precondition of which is the consultation with the lecturer announcing the topic. External, unique topics brought by the student are recorded by the internal consultants in the Neptune system, which the student must apply to. In all cases, the Thesis course can only be taken in the following semester if the topic is accepted by the instructor in Neptune system.

Detailed instructions for applying for the thesis topic can be found on the Neptun system.

If the topic is justified and the company leading the topic requests the thesis to be handled confidentiality, the documents required for confidentiality procedure are available at the following link:

Complete document related to the request for confidentiality (request, statements)

The deadline for the preparation and uploading of the thesis and the instructions for the preparation of the thesis (formal requirements) are set out in the Study and Examination Regulations:

http://uni-obuda.hu/files/study-and-examination-regulations-of-obuda-university.pdf

The thesis must be uploaded to the Diploma Thesis portal:

https://diploma.uni-obuda.hu/

 

Deadlines for completing the thesis:

Spring semester: 15th of May

Autumn semester: 15th of December

 

Other deadlines for the preparation of the thesis:

 

Spring semester

Autumn semester

Submitting sketches (Preliminary thesis idea paper of thesis)

30th of April

30th of November

Correction of rejected sketches, consultation with the internal consultant

10th of June

10th of December

Deadline for submission of final draft

1st of October

20th of February

Presentation of the literature part of the thesis to the internal consultant

15th of October

1st of March

Based on the finalized thesis application forms, the institute prepares the thesis worksheet

31st of October

31st of March

Final presentation of the thesis to the internal consultant

15th of November

25th of April

Uploading to the thesis portal (and submitting the summaries of the thesis and) to the internal consultant

15th of December

15th of May

The tasks required in the Neptun system must be performed in accordance with the notification sent by e-mail.
 

Information about the process of applying for the final exam:

https://neptun.uni-obuda.hu/szakdolgozat 

The finalized questions for the English State Exam can be download from here:

http://kti.rkk.uni-obuda.hu/files/csatolmany/english_state_exam_questions_-_2022.pdf

 

Mandatory appendices to the Thesis (According to the Study Rules):

Thesis worksheet (if the thesismust be submitted in printed form, currently thesis must be submitted only in electronic form)

Cover style

Assignment - Printed from the Neptune system, the student receives it from the internal consultant

Consultation log - optional, but should be signed with consultants

Student statement

Optional thesis topics and deadlines

2021. március 23.

Dear Students!

Suggestions for the current dissertation topic can be found here.

The application for the dissertations and the registration of the dissertation topics were transferred to the Neptun system. In order to help them choose their topic, the staff of the institute is waiting for their application in the following topics. In addition to the topic suggestions of the lecturers of the institute, they can also apply with individual (external) topics. In case the student would like to choose a unique topic, please send it to the teacher Márta Soósné Berecz by e-mail (indicating in the e-mail whether a consultation has already taken place with the teaching colleague) until 2021 April 15!

Previous deadlines will also change due to the new system.

A 2021-2022. In the AUTUMN semester, the deadlines for students preparing a dissertation / applying for a topic are as follows!

Thesis topic application period: 2021 March 1. - 2021 May 31 through the neptune system.

In the case of an individual topic announcement: the individual topic must be agreed with the internal consultant (instructor) and it will be uploaded to the neptune system by the instructor by 2021 April 30. Following a student application for a specific topic, the instructor will approve (support) it by 2021 May 31 at the latest in the neptune system.

Student application is supported by a document prepared by the following Neptune document:

https://neptun.uni-obuda.hu/system/files/szakdolgozati-temajelentkezes-hweb-v1.pdf

Please meet the deadlines exactly!

Szakdolgozat írás útmutató 2018 (érvényben lévő)

2018. április 16.

A szakdolgozat/diplomamunka készítés célja

 A szakdolgozatra vonatkozó általános szabályozást a TVSZ 55.§-a tartalmazza.

A szakdolgozat készítésének célja, hogy a hallgató tanulmányi ideje végén önállóan oldjon meg egy – a szak jellegének megfelelő – összetett feladatot, s ezzel bizonyítsa, hogy a képzési célokban megfogalmazott követelményeknek megfelelő szakmai ismeretekkel és jártassággal rendelkezik, tájékozott a szakirodalomban.

 

A szakdolgozati témajavaslat

A szakdolgozat témajavaslatainak meg kell felelniük a szak képzési és kimeneti követelményeinek, továbbá kapcsolódniuk kell az adott szakhoz, illetve specializációhoz.

A szakdolgozati téma lehet:

       - Külső eredetű. A hallgató is javasolhat témát. A külső eredetű témát az intézetigazgatónak kell engedélyeznie és kijelölni hozzá a belső konzulenst.
       - Egyetemi (belső) eredetű. Ekkor az intézet valamely oktatója ipari tájékozottsága és egyéni szakmai érdeklődése alapján tesz javaslatot a megoldandó feladatra, egyben a belső konzulensi feladatokat is elvállalja.

A szakdolgozati témajavaslatokat téli záróvizsga esetén március 15-ig, nyári záróvizsga esetén október 15- ig, az intézet honlapján meg kell hirdetni.

A hallgató a téli záróvizsga esetén április 30-ig, nyári záróvizsga esetén november 30-ig, felkeresi a választani kívánt téma intézményi konzulensét a feladat részletesebb megbeszélése céljából, s ha a választás megtörtént, a „Szakdolgozat/Diplomamunka feladatlap” előzetes kitöltésével ezt bejelenti az intézet illetékes ügyintézőjénél, aki ezt nyilvántartásba veszi.

 

A szakdolgozatírás ütemezése, betartandó határidők

Az intézet a leírt kiválasztás és elfogadás után legkésőbb téli záróvizsga esetén október 31-ig, nyári záróvizsga esetén március 31-ig átadja a hallgatónak a végleges „Szakdolgozat feladatlap”-ot.

 

A szakdolgozat tantárgy

A Szakdolgozat tantárgy záróvizsgával történő védéssel zárul.  A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése. Az aláírás teljesítése az abszolutórium kiadásának feltétele.

Az aláírást a konzultációkon való legalább négy alkalommal történő, a konzulens által a „Konzultációs napló”-ban (megtalálható lent a mellékletek között) igazolt részvétellel lehet megszerezni. A részvételt a konzulens akkor igazolhatja, ha arra a hallgató felkészülten érkezik, azaz érdemi konzultáció történt.

 

A szakdolgozat beadásának és elfogadásának feltételei

Az elkészült, bekötött szakdolgozatot/diplomamunkát, annak elektronikus verzióját, valamint a DigiTool programba történő feltöltés igazolását az intézményi adminisztrátor részére kell beadni, legkésőbb a téli záróvizsga esetén december 15.-ig nyári záróvizsga esetén május 15.-ig.

A beadás/elfogadás feltételei:

       - A szakdolgozat/diplomamunka tantárgyból a hallgató megszerezte az aláírást.
       - A konzulensek a „Szakdolgozat feladatlap” vonatkozó részének aláírásával igazolják, hogy a szakdolgozat/diplomamunka beadható. A szakdolgozat/diplomamunka elfogadásáról a külső konzulens véleményének figyelembe vételével, valamint tekintettel a plagizálást ellenőrző jegyzőkönyv értékelésére a belső konzulens dönt.
       - A belső konzulens döntéséről minden esetben értesíti a hallgatót.

 

A szakdolgozat/diplomamunka bírálata

A bírálót az intézetigazgató kéri fel a belső konzulens javaslatára. A bíráló csak felsőfokú oklevéllel rendelkező és a témában jártas szakemberek lehetnek. A bíráló a felkéréssel együtt meg kell, hogy kapja a „Bírálói útmutatót” is .

A bírálónak az értékelésen túl, legalább három kérdést kell feltennie a szakdolgozatra/diplomamunkára vonatkozóan, melyeket a jelölt a szakdolgozat/diplomamunka védésekor válaszol meg. A kérdéseket úgy kell feltenni, hogy azok megválaszolása segítse a jelölt szakmai megítélését a záróvizsga bizottság számára.

A bírálat beérkezésének határideje legkésőbb a záróvizsgát megelőző 10. munkanap.

A hallgató ezt követően legkésőbb a záróvizsgát megelőző 3. munkanapon veheti át a bírálatot az intézeti titkárságon.

 

A szakdolgozat/diplomamunka beadásának és elfogadásának eljárási rendje

A hallgató feltölti a szakdolgozatát tárolásra és plágiumellenőrzésre a DigiTool rendszerbe, mely a http://szakdolgozat.uni-obuda.hu címen érhető el. A felhasználónév minden hallgatónak a Neptun-kódja, a jelszó pedig a születési dátumának nyolc számjegye egybeírva pont nélkül (pl.: 19900101 ―1990. január 1.). A feltöltés tényéről és időpontjáról szóló igazolás a feltöltést követően kinyomtatható mind a feltöltő felületről, mind pedig a hallgató általa megadott e-mailcímre érkező visszaigazolásról. A hallgatót kell nyilatkoztatni arról, hogy azt a tartalmú fájlt töltötte fel, amelyet a konzulense engedélyezett.

A teljes szakdolgozat feltöltése kötelező (feltöltendő a címlap, a konzulens által aláírt feladatlap, a nyilatkozat, a titkosítási kérelem, a szakdolgozat tartalmi összefoglalója magyar és idegen nyelven, a tartalomjegyzék, a teljes szöveg képekkel, ábrákkal, az irodalomjegyzék, valamint minden melléklet, valamint az irodalomjegyzék) Pdf és Word formátumban egyaránt.

A feltöltés csak a jognyilatkozat elfogadása mellett valósulhat meg.

A már feltöltött szakdolgozatot töröltetni illetve az újat feltölteni, csak különösen indokolt esetben az intézetigazgató írásos engedélye alapján lehet.

A szakdolgozat — szoftver általi plagizálás ellenőrzése — elemzése az intézeti adminisztrátor e-mail címére érkezik a feltöltést követő 48 órán belül.

A belső konzulens értékeli a kapott elemzést, kinyomtatja az elemzés első oldalát, amire aláírásával igazoltan ráírja a dolgozat minősítését:

       - „A szakdolgozat bírálatra kiadható.”
       - „A szakdolgozat nem adható be.”

A belső konzulens minden esetben értesíti a hallgatót és az intézeti adminisztrátort a döntéséről.

A szakdolgozat sikeres védését követően az intézeti adminisztrátor elküldi a Könyvtárnak azok listáját, valamint a titkosítási kérelmeket. A Könyvtár archiválja a dolgozatokat legkésőbb a záróvizsgát követő szorgalmi időszak első hónapjának végéig. Az elkészült, bekötött szakdolgozatot/diplomamunkát a hallgató a záróvizsgát követően visszakapja.

 

A szakdolgozattal/diplomamunkával szemben támasztott általános elvárások

A szakdolgozatot/diplomamunkát ajánlott az alábbi tartalmi egységek szerint felépíteni.

       - Tartalomjegyzék (oldalszámozással).
       - Bevezetés.
       - A megoldandó probléma megfogalmazása.
       - A probléma elemzése, a specifikáció kidolgozása.
       - Az irodalom alapján a lehetséges megközelítési módok és megoldások áttekintése és elemzése.
       - A megoldási módszer kiválasztása, a választás indoklása.
       - A részletes specifikáció leírása.
       - A tervezés során végzett munkafázisok és a tapasztalatok leírása.
       - A megvalósítás leírása.
       - A megvalósítás elemzése, alkalmazásának és továbbfejlesztési lehetőségeinek számbavétele.
       - Rövid tartalmi összefoglaló. terjedelmének meghatározása (1500-2500 karakter)
       - Idegen nyelvű tartalmi összefoglaló (angolul, németül, oroszul vagy franciául)
       - Irodalomjegyzék.

A szakdolgozat terjedelme legalább 40 oldal, mely legalább 60000 karakternyi szöveget tartalmaz (szóközökkel együtt).

A diplomamunka terjedelme legalább 60 oldal, mely legalább 80000 karakternyi szöveget tartalmaz (szóközökkel együtt).

A szakdolgozat szövegezésében gondosan ügyelni kell a magyar műszaki szaknyelv helyes használatára. Kerülni kell a felesleges rövidítéseket és a szakmai zsargon kifejezéseit. Törekedni kell a szakszerű, de olvasmányos, gördülékeny fogalmazásra. A helyesírási hibák nagymértékben rontják a dolgozat színvonalát. A szakdolgozatban szereplő rajzjelek feleljenek meg a vonatkozó hazai szabványnak.

A szakdolgozatban előforduló képletek közül csak azokat szükséges számozni, amelyekre a szöveg más részeiben hivatkozás van. A számozást fejezetenként újra kell kezdeni (pl: 3.2.).

A szakdolgozat önálló munka, melyhez a szakirodalom ismerete és felhasználása szükséges. Minden irodalmi hivatkozást pontosan meg kell jelölni egyértelművé téve, hogy az nem saját eredmény. Más szellemi termékével való visszaélés felismerésére és megakadályozására a konzulens, a bíráló és a záróvizsga bizottság tagjai kiemelten figyelmet fordítanak.

A szó szerinti idézeteket idézőjelben, a forrásnak a szövegbe vagy lábjegyzetbe illesztett megjelölésével kell alkalmazni, egyébként az irodalomjegyzékben szabványos formátumban kell jelezni a felhasznált forrásmunkákat.

A felhasznált ábrák, képek, adatok forrását is kötelezően fel kell tüntetni.

A felhasznált irodalomra való hivatkozáskor az irodalomjegyzékbeli sorszám szögletes zárójelben való feltüntetése célszerű, pl: 4.

 

A szakdolgozat/diplomamunka elkészítésének technikai előírásai

A szakdolgozatot/diplomamunkát kemény (fekete) fedélbe kell köttetni, amin a mellékletben meghatározottakat kell feltüntetni.

A szakdolgozat/diplomamunka elejére be kell köttetni az alábbi dokumentumokat:

       - Címlap
       - Feladatlap
       - “Hallgatói nyilatkozat”
       - Titkosítási kérelem (opcionális)

Formai előírásokat a Kar honlapjáról letölthető Word dokumentum tartalmazza.

A szakdolgozatot/diplomamunkát A4-es formátumban kell elkészíteni. Az oldaltükör elhelyezési adatai: felülről 40 mm, alul és a külső széleken 25 mm, a bekötés oldalán (a kötés miatt) 35 mm margóbeállítás, a sorköz mérete 1,5 sor. Lapszámozás felül, lapközépen, a lapszéltől 20 mm-re.

A folyószöveg betűtípusa Times New Roman, mérete 12 pont.

A fejezetcímeket arab számokkal kell számozni, melyek 14 pont méretű nagybetűs karakterekből álljanak, középre igazítva, a lap tetején elhelyezve. Az alfejezetek címei legfeljebb három szám mélységéig számozódjanak, 12 pontos félkövér karakterekkel, balra igazítva elhelyezve.

 

Az ábrák és táblázatok kivitele lehet:

       - számítógéppel szerkesztve, szövegszerkesztő programmal a szöveg közé beillesztve, nyomtatva,
       - számítógépi protokoll (önállóan vagy papírra ragasztva),
       - fénykép papírmásolata.

Az ábrák és táblázatok szokásos elhelyezési módjai:

       - szöveg közben, nem teljes lapszélességű ábra mellett gépelt szöveggel,
       - szöveg közben, nem teljes lapszélességű ábra mellett mindkét oldalon üresen hagyott hellyel,
       - a szöveges lapok közé beiktatva, teljes lapterjedelemben,
       - a szakdolgozat végén összegyűjtve, befűzve,
       - A3-as vagy nagyobb méretű ábrák, program-protokollok és egyéb dokumentációk hajtogatva vagy elektronikus adathordozón, a hátsó borítóban kiképzett tasakban (ebben az esetben az ábra keretezve, szövegmezővel ellátva, a szövegmezőben feltüntetve a dolgozat címét, az ábra megnevezését, sorszámát, a hallgató nevét, szakdolgozatának sorszámát).

Elfogadható minden olyan, a fentiektől eltérő, de a szabványokba nem ütköző, világos, esztétikus kiviteli forma, amelyet a konzulensek megfelelőnek tartanak.

 

A szakdolgozatok/diplomamunkák titkosítási eljárása és kezelése

Az Egyetem tiszteletben tartja a piacgazdaság szereplőinek működésükkel kapcsolatos adatok és egyéb információk titokban tartása iránti jogos igényét. A szakdolgozatokhoz adatot szolgáltató jogi személyek és magánszemélyek személyhez- és szellemi alkotásokhoz fűződő jogai törvényi védelmének biztosítása érdekében, a hallgatónak lehetősége van a szakdolgozat titkosítását kérni.

A szakdolgozat titkosítása kiterjed a titkosított dolgozat készítőjére, a titkosnak minősített adatot, információt átadó személyre, a titkosított dolgozat belső és- külső konzulensére (megtalálható lent a mellékletek között), a szakdolgozat/diplomamunka bírálóira, a záróvizsga bizottságok tagjaira illetve az intézeti védésen résztvevő bizottsági tagokra, valamint az Egyetem minden olyan alkalmazottjára, aki munkaköri kötelezettségéből adódóan a titkosított dolgozatot átveszi, tárolja, továbbítja, megőrzi.

A szakdolgozat titkosítására irányuló eljárás a hallgató kérelmére indul, akinek a titoktartást kérőtől származó igazolással hitelt érdemlően bizonyítania kell, hogy őt – a dolgozat elkészítése, során birtokába jutott adatok, információk tekintetében – titoktartásra kötelezték.

A hallgató a szakdolgozat befogadásáért felelős szervezeti egység vezetőjének címzett kérelem (V/8. számú melléklet) és a titokgazdától származó igazolás benyújtásával kérheti a dolgozat titkosítását a végső beadási határidő előtt legkésőbb 15 nappal. Amennyiben a szakdolgozat befogadásáért felelős szervezeti egység vezetője helyt ad a kérelemnek, titoktartási megállapodás kötése szükséges az Egyetem és a titokgazda (megtalálható lent a mellékletek között), valamint a titkosított szakdolgozatot/diplomamunkát író hallgató és a titokgazda között (megtalálható lent a mellékletek között).

A titkosítási kérelemben meg kell jelölni a titkosítás időtartamát, amely indokolt esetben határozatlan időtartamú is lehet. A titkosítás időtartamának elfogadása az intézetigazgató vagy az általa megbízott személy hatáskörébe tartozik.28

A titkosított szakdolgozat védésén a hallgatón kívül csak a bizottság tagjai, a jegyzőkönyvvezető illetve a konzulens vehet részt, akik a jegyzőkönyv mellékletét képező titoktartási mellékletet (megtalálható lent a mellékletek között) aláírva kötelezettséget vállalnak a titoktartásra.

A szakdolgozat titkosítása nem érinti az Egyetem azon jogát, hogy harmadik személyek részére tájékoztatást adjon a szakdolgozat létezéséről/meglétének tényéről, a szerző nevéről, a szakdolgozat címéről, valamint a titkosítás lejártának dátumáról. A titkosított szakdolgozat/diplomamunka a titkosítás időtartama alatt a katalógusban kereshetők, de teljes szöveggel nem hozzáférhetők.