Szakdolgozat

Szakdolgozat írás útmutató 2018 (érvényben lévő)

2018. április 16.

A szakdolgozat/diplomamunka készítés célja

 A szakdolgozatra vonatkozó általános szabályozást a TVSZ 55.§-a tartalmazza.

A szakdolgozat készítésének célja, hogy a hallgató tanulmányi ideje végén önállóan oldjon meg egy – a szak jellegének megfelelő – összetett feladatot, s ezzel bizonyítsa, hogy a képzési célokban megfogalmazott követelményeknek megfelelő szakmai ismeretekkel és jártassággal rendelkezik, tájékozott a szakirodalomban.

 

A szakdolgozati témajavaslat

A szakdolgozat témajavaslatainak meg kell felelniük a szak képzési és kimeneti követelményeinek, továbbá kapcsolódniuk kell az adott szakhoz, illetve specializációhoz.

A szakdolgozati téma lehet:

       - Külső eredetű. A hallgató is javasolhat témát. A külső eredetű témát az intézetigazgatónak kell engedélyeznie és kijelölni hozzá a belső konzulenst.
       - Egyetemi (belső) eredetű. Ekkor az intézet valamely oktatója ipari tájékozottsága és egyéni szakmai érdeklődése alapján tesz javaslatot a megoldandó feladatra, egyben a belső konzulensi feladatokat is elvállalja.

A szakdolgozati témajavaslatokat téli záróvizsga esetén március 15-ig, nyári záróvizsga esetén október 15- ig, az intézet honlapján meg kell hirdetni.

A hallgató a téli záróvizsga esetén április 30-ig, nyári záróvizsga esetén november 30-ig, felkeresi a választani kívánt téma intézményi konzulensét a feladat részletesebb megbeszélése céljából, s ha a választás megtörtént, a „Szakdolgozat/Diplomamunka feladatlap” előzetes kitöltésével ezt bejelenti az intézet illetékes ügyintézőjénél, aki ezt nyilvántartásba veszi.

 

A szakdolgozatírás ütemezése, betartandó határidők

Az intézet a leírt kiválasztás és elfogadás után legkésőbb téli záróvizsga esetén október 31-ig, nyári záróvizsga esetén március 31-ig átadja a hallgatónak a végleges „Szakdolgozat feladatlap”-ot.

 

A szakdolgozat tantárgy

A Szakdolgozat tantárgy záróvizsgával történő védéssel zárul.  A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése. Az aláírás teljesítése az abszolutórium kiadásának feltétele.

Az aláírást a konzultációkon való legalább négy alkalommal történő, a konzulens által a „Konzultációs napló”-ban (megtalálható lent a mellékletek között) igazolt részvétellel lehet megszerezni. A részvételt a konzulens akkor igazolhatja, ha arra a hallgató felkészülten érkezik, azaz érdemi konzultáció történt.

 

A szakdolgozat beadásának és elfogadásának feltételei

Az elkészült, bekötött szakdolgozatot/diplomamunkát, annak elektronikus verzióját, valamint a DigiTool programba történő feltöltés igazolását az intézményi adminisztrátor részére kell beadni, legkésőbb a téli záróvizsga esetén december 15.-ig nyári záróvizsga esetén május 15.-ig.

A beadás/elfogadás feltételei:

       - A szakdolgozat/diplomamunka tantárgyból a hallgató megszerezte az aláírást.
       - A konzulensek a „Szakdolgozat feladatlap” vonatkozó részének aláírásával igazolják, hogy a szakdolgozat/diplomamunka beadható. A szakdolgozat/diplomamunka elfogadásáról a külső konzulens véleményének figyelembe vételével, valamint tekintettel a plagizálást ellenőrző jegyzőkönyv értékelésére a belső konzulens dönt.
       - A belső konzulens döntéséről minden esetben értesíti a hallgatót.

 

A szakdolgozat/diplomamunka bírálata

A bírálót az intézetigazgató kéri fel a belső konzulens javaslatára. A bíráló csak felsőfokú oklevéllel rendelkező és a témában jártas szakemberek lehetnek. A bíráló a felkéréssel együtt meg kell, hogy kapja a „Bírálói útmutatót” is .

A bírálónak az értékelésen túl, legalább három kérdést kell feltennie a szakdolgozatra/diplomamunkára vonatkozóan, melyeket a jelölt a szakdolgozat/diplomamunka védésekor válaszol meg. A kérdéseket úgy kell feltenni, hogy azok megválaszolása segítse a jelölt szakmai megítélését a záróvizsga bizottság számára.

A bírálat beérkezésének határideje legkésőbb a záróvizsgát megelőző 10. munkanap.

A hallgató ezt követően legkésőbb a záróvizsgát megelőző 3. munkanapon veheti át a bírálatot az intézeti titkárságon.

 

A szakdolgozat/diplomamunka beadásának és elfogadásának eljárási rendje

A hallgató feltölti a szakdolgozatát tárolásra és plágiumellenőrzésre a DigiTool rendszerbe, mely a http://szakdolgozat.uni-obuda.hu címen érhető el. A felhasználónév minden hallgatónak a Neptun-kódja, a jelszó pedig a születési dátumának nyolc számjegye egybeírva pont nélkül (pl.: 19900101 ―1990. január 1.). A feltöltés tényéről és időpontjáról szóló igazolás a feltöltést követően kinyomtatható mind a feltöltő felületről, mind pedig a hallgató általa megadott e-mailcímre érkező visszaigazolásról. A hallgatót kell nyilatkoztatni arról, hogy azt a tartalmú fájlt töltötte fel, amelyet a konzulense engedélyezett.

A teljes szakdolgozat feltöltése kötelező (feltöltendő a címlap, a konzulens által aláírt feladatlap, a nyilatkozat, a titkosítási kérelem, a szakdolgozat tartalmi összefoglalója magyar és idegen nyelven, a tartalomjegyzék, a teljes szöveg képekkel, ábrákkal, az irodalomjegyzék, valamint minden melléklet, valamint az irodalomjegyzék) Pdf és Word formátumban egyaránt.

A feltöltés csak a jognyilatkozat elfogadása mellett valósulhat meg.

A már feltöltött szakdolgozatot töröltetni illetve az újat feltölteni, csak különösen indokolt esetben az intézetigazgató írásos engedélye alapján lehet.

A szakdolgozat — szoftver általi plagizálás ellenőrzése — elemzése az intézeti adminisztrátor e-mail címére érkezik a feltöltést követő 48 órán belül.

A belső konzulens értékeli a kapott elemzést, kinyomtatja az elemzés első oldalát, amire aláírásával igazoltan ráírja a dolgozat minősítését:

       - „A szakdolgozat bírálatra kiadható.”
       - „A szakdolgozat nem adható be.”

A belső konzulens minden esetben értesíti a hallgatót és az intézeti adminisztrátort a döntéséről.

A szakdolgozat sikeres védését követően az intézeti adminisztrátor elküldi a Könyvtárnak azok listáját, valamint a titkosítási kérelmeket. A Könyvtár archiválja a dolgozatokat legkésőbb a záróvizsgát követő szorgalmi időszak első hónapjának végéig. Az elkészült, bekötött szakdolgozatot/diplomamunkát a hallgató a záróvizsgát követően visszakapja.

 

A szakdolgozattal/diplomamunkával szemben támasztott általános elvárások

A szakdolgozatot/diplomamunkát ajánlott az alábbi tartalmi egységek szerint felépíteni.

       - Tartalomjegyzék (oldalszámozással).
       - Bevezetés.
       - A megoldandó probléma megfogalmazása.
       - A probléma elemzése, a specifikáció kidolgozása.
       - Az irodalom alapján a lehetséges megközelítési módok és megoldások áttekintése és elemzése.
       - A megoldási módszer kiválasztása, a választás indoklása.
       - A részletes specifikáció leírása.
       - A tervezés során végzett munkafázisok és a tapasztalatok leírása.
       - A megvalósítás leírása.
       - A megvalósítás elemzése, alkalmazásának és továbbfejlesztési lehetőségeinek számbavétele.
       - Rövid tartalmi összefoglaló. terjedelmének meghatározása (1500-2500 karakter)
       - Idegen nyelvű tartalmi összefoglaló (angolul, németül, oroszul vagy franciául)
       - Irodalomjegyzék.

A szakdolgozat terjedelme legalább 40 oldal, mely legalább 60000 karakternyi szöveget tartalmaz (szóközökkel együtt).

A diplomamunka terjedelme legalább 60 oldal, mely legalább 80000 karakternyi szöveget tartalmaz (szóközökkel együtt).

A szakdolgozat szövegezésében gondosan ügyelni kell a magyar műszaki szaknyelv helyes használatára. Kerülni kell a felesleges rövidítéseket és a szakmai zsargon kifejezéseit. Törekedni kell a szakszerű, de olvasmányos, gördülékeny fogalmazásra. A helyesírási hibák nagymértékben rontják a dolgozat színvonalát. A szakdolgozatban szereplő rajzjelek feleljenek meg a vonatkozó hazai szabványnak.

A szakdolgozatban előforduló képletek közül csak azokat szükséges számozni, amelyekre a szöveg más részeiben hivatkozás van. A számozást fejezetenként újra kell kezdeni (pl: 3.2.).

A szakdolgozat önálló munka, melyhez a szakirodalom ismerete és felhasználása szükséges. Minden irodalmi hivatkozást pontosan meg kell jelölni egyértelművé téve, hogy az nem saját eredmény. Más szellemi termékével való visszaélés felismerésére és megakadályozására a konzulens, a bíráló és a záróvizsga bizottság tagjai kiemelten figyelmet fordítanak.

A szó szerinti idézeteket idézőjelben, a forrásnak a szövegbe vagy lábjegyzetbe illesztett megjelölésével kell alkalmazni, egyébként az irodalomjegyzékben szabványos formátumban kell jelezni a felhasznált forrásmunkákat.

A felhasznált ábrák, képek, adatok forrását is kötelezően fel kell tüntetni.

A felhasznált irodalomra való hivatkozáskor az irodalomjegyzékbeli sorszám szögletes zárójelben való feltüntetése célszerű, pl: 4.

 

A szakdolgozat/diplomamunka elkészítésének technikai előírásai

A szakdolgozatot/diplomamunkát kemény (fekete) fedélbe kell köttetni, amin a mellékletben meghatározottakat kell feltüntetni.

A szakdolgozat/diplomamunka elejére be kell köttetni az alábbi dokumentumokat:

       - Címlap
       - Feladatlap
       - “Hallgatói nyilatkozat”
       - Titkosítási kérelem (opcionális)

Formai előírásokat a Kar honlapjáról letölthető Word dokumentum tartalmazza.

A szakdolgozatot/diplomamunkát A4-es formátumban kell elkészíteni. Az oldaltükör elhelyezési adatai: felülről 40 mm, alul és a külső széleken 25 mm, a bekötés oldalán (a kötés miatt) 35 mm margóbeállítás, a sorköz mérete 1,5 sor. Lapszámozás felül, lapközépen, a lapszéltől 20 mm-re.

A folyószöveg betűtípusa Times New Roman, mérete 12 pont.

A fejezetcímeket arab számokkal kell számozni, melyek 14 pont méretű nagybetűs karakterekből álljanak, középre igazítva, a lap tetején elhelyezve. Az alfejezetek címei legfeljebb három szám mélységéig számozódjanak, 12 pontos félkövér karakterekkel, balra igazítva elhelyezve.

 

Az ábrák és táblázatok kivitele lehet:

       - számítógéppel szerkesztve, szövegszerkesztő programmal a szöveg közé beillesztve, nyomtatva,
       - számítógépi protokoll (önállóan vagy papírra ragasztva),
       - fénykép papírmásolata.

Az ábrák és táblázatok szokásos elhelyezési módjai:

       - szöveg közben, nem teljes lapszélességű ábra mellett gépelt szöveggel,
       - szöveg közben, nem teljes lapszélességű ábra mellett mindkét oldalon üresen hagyott hellyel,
       - a szöveges lapok közé beiktatva, teljes lapterjedelemben,
       - a szakdolgozat végén összegyűjtve, befűzve,
       - A3-as vagy nagyobb méretű ábrák, program-protokollok és egyéb dokumentációk hajtogatva vagy elektronikus adathordozón, a hátsó borítóban kiképzett tasakban (ebben az esetben az ábra keretezve, szövegmezővel ellátva, a szövegmezőben feltüntetve a dolgozat címét, az ábra megnevezését, sorszámát, a hallgató nevét, szakdolgozatának sorszámát).

Elfogadható minden olyan, a fentiektől eltérő, de a szabványokba nem ütköző, világos, esztétikus kiviteli forma, amelyet a konzulensek megfelelőnek tartanak.

 

A szakdolgozatok/diplomamunkák titkosítási eljárása és kezelése

Az Egyetem tiszteletben tartja a piacgazdaság szereplőinek működésükkel kapcsolatos adatok és egyéb információk titokban tartása iránti jogos igényét. A szakdolgozatokhoz adatot szolgáltató jogi személyek és magánszemélyek személyhez- és szellemi alkotásokhoz fűződő jogai törvényi védelmének biztosítása érdekében, a hallgatónak lehetősége van a szakdolgozat titkosítását kérni.

A szakdolgozat titkosítása kiterjed a titkosított dolgozat készítőjére, a titkosnak minősített adatot, információt átadó személyre, a titkosított dolgozat belső és- külső konzulensére (megtalálható lent a mellékletek között), a szakdolgozat/diplomamunka bírálóira, a záróvizsga bizottságok tagjaira illetve az intézeti védésen résztvevő bizottsági tagokra, valamint az Egyetem minden olyan alkalmazottjára, aki munkaköri kötelezettségéből adódóan a titkosított dolgozatot átveszi, tárolja, továbbítja, megőrzi.

A szakdolgozat titkosítására irányuló eljárás a hallgató kérelmére indul, akinek a titoktartást kérőtől származó igazolással hitelt érdemlően bizonyítania kell, hogy őt – a dolgozat elkészítése, során birtokába jutott adatok, információk tekintetében – titoktartásra kötelezték.

A hallgató a szakdolgozat befogadásáért felelős szervezeti egység vezetőjének címzett kérelem (V/8. számú melléklet) és a titokgazdától származó igazolás benyújtásával kérheti a dolgozat titkosítását a végső beadási határidő előtt legkésőbb 15 nappal. Amennyiben a szakdolgozat befogadásáért felelős szervezeti egység vezetője helyt ad a kérelemnek, titoktartási megállapodás kötése szükséges az Egyetem és a titokgazda (megtalálható lent a mellékletek között), valamint a titkosított szakdolgozatot/diplomamunkát író hallgató és a titokgazda között (megtalálható lent a mellékletek között).

A titkosítási kérelemben meg kell jelölni a titkosítás időtartamát, amely indokolt esetben határozatlan időtartamú is lehet. A titkosítás időtartamának elfogadása az intézetigazgató vagy az általa megbízott személy hatáskörébe tartozik.28

A titkosított szakdolgozat védésén a hallgatón kívül csak a bizottság tagjai, a jegyzőkönyvvezető illetve a konzulens vehet részt, akik a jegyzőkönyv mellékletét képező titoktartási mellékletet (megtalálható lent a mellékletek között) aláírva kötelezettséget vállalnak a titoktartásra.

A szakdolgozat titkosítása nem érinti az Egyetem azon jogát, hogy harmadik személyek részére tájékoztatást adjon a szakdolgozat létezéséről/meglétének tényéről, a szerző nevéről, a szakdolgozat címéről, valamint a titkosítás lejártának dátumáról. A titkosított szakdolgozat/diplomamunka a titkosítás időtartama alatt a katalógusban kereshetők, de teljes szöveggel nem hozzáférhetők.

    A szakdolgozat elkészítési ideje megváltozott

    2016. szeptember 06.

    2016. júniusában változott a TVSZ és a Tanulmányi Ügyrend, melynek értelmében ettől a félévtől kezdődően az őszi félévben a szakdolgozatok elkészítésének, feltöltésének határideje december 15-re változott. Halasztási lehetőséget nem tartalmaznak az előírások! Az új szabályzatokat megtalálhatják a NEPTUN rendszerben a nyitó oldal felső sorában a Szabályzatokra kattintva.

    Megfelelően ütemezett eredményes munkát kívánunk!