Környezetmérnök BSc

KÖRNYEZETMÉRNÖK képzés bemutatása

A környezetmérnök BsC képzés nappali és levelező tagozaton 7 féléves, 6 hetes szakmai gyakorlat teljesítése feltétele a diploma megszerzésének.

Környezetmérnök szakot bemutató videó (7perc 10 másodperctől)

Korábbi képzési programok az alábbi címen érhetők el: https://rkk.uni-obuda.hu/hu/kepzesi-programok

1999-ben a még Általános Mérnöki és Környezetvédelmi Intézet indította a könnyűipari mérnök képzésben a könnyűipari környezetvédelmi szakirányt, majd 2004-ben már önálló szakként a környezetmérnöki képzést. Az itt végzett szakemberek rendelkeznek a környezetterhelés megelőzésére, csökkentésére szolgáló korszerű műszaki, technológiai ismeretekkel. Szakmai ismereteik birtokában alkalmasak a meglévő környezeti ártalmak és károk csökkentésére, illetve megszüntetésére. Képesek környezeti hatástanulmányok készítésére, amellyel valamely tervről, projektről a tevékenységet megelőzően a környezeti szempontok figyelembevételével átfogó értékelést adhatnak. Rendelkeznek a környezeti auditálás elvégzéséhez szükséges alapvető ismeretekkel. Környezetvédelmi mérnökeink a megszerzett tudást jól hasznosíthatják a termelő szférában, a gazdálkodó szervezeteknél, önkormányzatoknál, felügyelőségeknél.

Képzésünk gyakorlatorientált, valós életből vett projektekben szerezhetnek hallgatóink tapasztalatokat, alkalmazhatják az elméleti oktatás során szerzett tudásukat. Rendszeresen vehetnek részt terepi munkában, melyhez jól felszerelt laborok nyújtanak háttér segítséget.

A tanulmányokat elektronikus tananyagok segítik, melyeket a hallgatók a Moodle rendszeren keresztül érhetnek el.

A képzés jellegzetes szaktárgyai:

Természet és tájvédelem, környezeti elemek védelme, környezetvédelmi műveletek és technológiák, térinformatika, környezet-gazdaságtan stb. A választható specializációkon (szakirányokon) az iparágak alapismereteit és jellemző környezetvédelmi problémáit sajátítják el a hallgatók.

A képzésen belül az alábbi specializációk közül választhatnak a hallgatók (a specializációk indításának feltétele minimum 12 fő jelentkező):

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS – ZÖLDENERGIA SPECIALIZÁCIÓ: 

A specializáció célja a megújuló energiaforrások (szél-, nap-, geotermikus- és vízenergia) megismerése, tervezési feltételeik és alkalmazásuk elsajátítása. Betekintést nyújtunk a biomassza alapanyagok termesztésének és energetikai hasznosításának feltételeibe is. A specializáción oktatott főbb tárgyak: Megújuló energiák forrásaiBiomassza előállítás és hasznosítás, Alternatív energiahasználat a gyakorlatban.

FENNTARTHATÓ TERÜLETFEJLESZTÉS, VÍZGAZDÁLKODÁS SPECIALIZÁCIÓ:

A specializáció célja a települési vízgazdálkodás integrált feladatainak, a csapadékgazdálkodás céljának és lehetőségeinek bemutatása, a vízgyűjtő gazdálkodás és feltárás mérnöki feladatainak ellátását szolgáló módszerek megismertetése. A terepi mérőgyakorlatok a távérzékelés településfejlesztésben és környezetvédelemben alkalmazható módszereivel, a hidrometriai és hidroökológiai mérésekkel ismertetik meg a hallgatókat.

Környezetmérnöki alapképzési szak BsC – F jelű (érvényes 2023. szeptembertől, E3 jelű, érvényes 2019. szeptembertől, valamint korábbi tanévek MINTATANTERVEI letölthetők: https://rkk.uni-obuda.hu/hu/tantervek