Szakdolgozat

BSc Szakdolgozatírással kapcsolatos információk

A szakdolgozat tervezett elkészítését megelőző félévben témát kell választani, aminek a főbb gondolatait az „Előzetes vázlatban”

 kérjük eljuttatni Soósné Berecz Márta tanárnőhöz. A beadott vázlatokat az intézet vezetése elbírálja és belső konzulenst jelöl ki. A konzulens által jóváhagyott vázlatot a szakdolgozat írás félévében véglegesíteni kell, mert ez alapján készül el a szakdolgozat feladatlap. A végleges vázlatot is Soósné Berecz Márta tanárnőnek kérjük eljuttatni.

Az érdeklődési körüknek megfelelően az intézet oktatói által javasolt témák közül vagy külső témát választhatnak pl. szakmai gyakorlat ideje alatt végzett kutatás, mérés, stb.

Az oktatók által meghirdetett szakdolgozati témák felkerülnek a Neptun rendszerbe, melyre való jelentkezés előfeltétele a témát kiíró oktatóval történt egyeztetés. A hallgató által hozott külső, egyedi témákat a belső konzulensek rögzítik a Neptun rendszerben, melyre a hallgatónak jelentkeznie kell. Minden esetben csak az oktató által a Neptunban elfogadott téma esetén lehet felvenni a következő félévben a Szakdolgozat kurzust.

A szakdolgozati témára való jelentkezés részletes útmutatója a Neptun főoldalán – Információk/Szakdolgozat – az alábbi linken olvasható:

Amennyiben a téma indokolja és a témát vezető cég kéri a szakdolgozat titkosítását az alábbi link alatt érhetők el a titkosítási eljáráshoz szükséges dokumentumok:

A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei a környezetmérnök BSc képzésen az alábbi linken tölthető le:

A szakdolgozatokat fel kell tölteni a Diplomamunka portálra https://diploma.uni-obuda.hu/

A szakdolgozat befejezésének határideje:

Tavaszi félévben: május 15.
Őszi félévben: december 15.

A szakdolgozat készítéséhez tartozó egyéb határidők:

A Neptun rendszerben szükséges teendőket az aktuális, emailben megküldött értesítésnek megfelelően kell elvégezni.

A záróvizsgára jelentkezés folyamatahttps://neptun.uni-obuda.hu/szakdolgozat

A záróvizsga tételsorok az alábbi link alatt érhetők el.

 Záróvizsga tételsorok:

 Szakdolgozat kötelezően csatolandó mellékletei (Tanulmányi Ügyrend szerint):

  • Végleges feladatlap (amennyiben a dolgozatot nyomtatott formában kell leadni, jelenleg a szakdolgozatokat csak elektronikus formában kell beadni)
  • Címlap
  • Feladatkiírás – Neptun rendszerből kinyomtatva kapja meg a hallgató a belső konzulenstől
  • Konzultációs napló – nem kötelezően csatolandó, de a konzulensekkel vezetni kell az aláíráshoz
  • Hallgatói nyilatkozat

A szakdolgozat/diplomamunka készítés célja

 A szakdolgozatra vonatkozó általános szabályozást a Hallgatói Követelményrendszer (HKR) 61.§-a tartalmazza.

A szakdolgozat készítésének célja, hogy a hallgató tanulmányi ideje végén önállóan oldjon meg egy – a szak jellegének megfelelő – összetett feladatot, s ezzel bizonyítsa, hogy a képzési célokban megfogalmazott követelményeknek megfelelő szakmai ismeretekkel és jártassággal rendelkezik, tájékozott a szakirodalomban.

A szakdolgozati témajavaslat

A szakdolgozat témajavaslatainak meg kell felelniük a szak képzési és kimeneti követelményeinek, továbbá kapcsolódniuk kell az adott szakhoz, illetve specializációhoz.

A szakdolgozati téma lehet:

       – Külső eredetű. A hallgató is javasolhat témát. A külső eredetű témát az intézetigazgatónak kell engedélyeznie és kijelölni hozzá a belső konzulenst.
       – Egyetemi (belső) eredetű. Ekkor az intézet valamely oktatója ipari tájékozottsága és egyéni szakmai érdeklődése alapján tesz javaslatot a megoldandó feladatra, egyben a belső konzulensi feladatokat is elvállalja.

A szakdolgozat tantárgy

A Szakdolgozat tantárgy záróvizsgával történő védéssel zárul.  A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése. Az aláírás teljesítése az abszolutórium kiadásának feltétele.

Az aláírást a konzultációkon való legalább négy alkalommal történő, a konzulens által a „Konzultációs napló”-ban (megtalálható lent a mellékletek között) igazolt részvétellel lehet megszerezni. A részvételt a konzulens akkor igazolhatja, ha arra a hallgató felkészülten érkezik, azaz érdemi konzultáció történt.

A szakdolgozat beadásának és elfogadásának feltételei

       – A szakdolgozat/diplomamunka tantárgyból a hallgató megszerezte az aláírást.
       – A konzulensek a „Szakdolgozat feladatlap” vonatkozó részének aláírásával igazolják, hogy a szakdolgozat/diplomamunka beadható. A szakdolgozat/diplomamunka elfogadásáról a külső konzulens véleményének figyelembe vételével, valamint tekintettel a plagizálást ellenőrző jegyzőkönyv értékelésére a belső konzulens dönt.
       – A belső konzulens döntéséről minden esetben értesíti a hallgatót.

A szakdolgozat/diplomamunka bírálata

A bírálót az intézetigazgató kéri fel a belső konzulens javaslatára. A bíráló csak felsőfokú oklevéllel rendelkező és a témában jártas szakember lehet. A bíráló a bírálatot a Diplomaportál rendszerben elektronikusan rögzíti. A bírálónak az értékelésen túl, legalább három kérdést kell feltennie a szakdolgozatra/diplomamunkára vonatkozóan, melyeket a jelölt a szakdolgozat/diplomamunka védésekor válaszol meg. A kérdéseket úgy kell feltenni, hogy azok megválaszolása segítse a jelölt szakmai megítélését a záróvizsga bizottság számára.

A bírálat elkészítésének határideje legkésőbb a záróvizsgát megelőző 10. munkanap.

A szakdolgozat/diplomamunka beadásának és elfogadásának eljárási rendje: https://diploma.uni-obuda.hu/

A záródolgozat/szakdolgozat/diplomamunka követelményeit az Óbudai Egyetem Tanulmányi Ügyrendje (Ötödik könyv  a szakdolgozatra/diplomamunkára vonatkozó rendelkezések) tartalmazza: https://uni-obuda.hu/szabalyzatok/2-az-obudai-egyetem-szervezeti-es-mukodesi-szabalyzata/iii-kotet-hallgatoi-kovetelmenyrendszer/16-az-obudai-egyetem-tanulmanyi-ugyrendje/

Műszaki mérnökasszisztens képzés tanulmányok befejezése, záródolgozat, záróvizsga, záróvizsga tételsorok: https://rkk.uni-obuda.hu/tanulmanyok-befejezese-zarodolgozat-zarovizsga-zarovizsga-tetelsorok/